शिक्षक : एका गाढवापुढे 1 दारुचा आणी 1
पाण्याचा बादली ठेवली, पण गाढव पाणीच प्यायला , तर
सांगा यापासुन तुम्ही काय शिकलात ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
चिंटू : जो दारु पित नाही तो गाढव असतो....