बंधना पलीकडे एक नाते असावे,
शब्दांचे बंधन त्याला  नसावे,
भावनांचा आधार असावा, दु:खाला तिथे थारा नसावा,
असा गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा....