कॉम्पुटरला असते सी डी….  
कॉम्पुटरला असते सी डी….  

आमची _____ आहे प्रेमळ,
पण आहे थोडी वेडी….