एक सुंदर प्रार्थना.....

देवा, मला इतकंच सुख दे की,
मला आयुष्यभरासाठी पुरेल,
माझी महती इतकीच असू दे की,
कुणाचं तरी चांगलं होऊ दे,
नात्यामध्ये इतकी आपुलकी असूदे की,
जी फक्त प्रेमाने निभावली जातील, 
डोळ्यात इतकी लाज असूदे की,
थोरामोठ्यांचा मान राखला जाईल,
आयुष्यातील श्वास इतकेच असूदेत की,
कुणाच्यातरी आयुष्याचे भलं करता येईल,
बाकीचे आयुष्य तुझ्याकडेच ठेव
म्हणजे इतरांनाही माझं ओझं होणार नाही.

शुभ दिवस.