हसून पहावं, रडून पहावं, 
जीवनाकडे नेहमी डोळे भरुन पहावं...
आपण हजर नसतानाही,
आपलं नावं कुणीतरी काढावं...
माणसावर करावं की,
माणुसकीवर करावं,
पण, प्रेम मनापासुन करावं...!!!
सुंदर सकाळ !!!
आपला दिवस प्रेमळ जावो...